Ģimnāzijas padomes reglaments

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) padomes
(turpmāk – Padome) mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu,
izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) un Ģimnāzijas
administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā
arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām
organizācijām.

1.2. Padomes reglaments (turpmāk – reglaments) nosaka
Padomes kompetenci, darbības jomas, struktūru, tās personālsastāvu,
darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas
procedūru un to paziņošanas kārtību, kā arī citus ar Padomes darbu
saistītus jautājumus.

1.3. Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā
Ģimnāzijas struktūrvienība, ievērojot Izglītības likuma noteiktos
darbības kritērijus. Padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav
juridiskas personas tiesības. Padome veicina Ģimnāzijas nolikumā
noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.

1.4. Padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs, izņemot
Padomē deleģētos Ģimnāzijas darbiniekus. Ģimnāzijas darbinieku
darbs netiek materiāli atlīdzināts, tas izriet no konkrētā darbinieka
darba pienākumiem.

1.5. Padomes reglaments nosaka Padomes darbu, ciktāl
normatīvo aktu prasības par izglītības iestāžu pašpārvalžu
kompetenci, darba organizāciju un citiem jautājumiem nenosaka
citādi.

2. Padomes kompetences un darbības jomas

2.1. Saskaņā ar Izglītības likumu Padome īsteno šādas darbības:
2.1.1. sniedz priekšlikumus Ģimnāzijas attīstībai;
2.1.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu
apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai
Ģimnāzijā;
2.1.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un
Ģimnāzijas darbinieku tiesībām un pienākumiem;
2.1.4. sniedz Ģimnāzijas vadītājam priekšlikumus par
iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības
programmu īstenošanu;
2.1.5. lemj par to, kādus individuālos mācību piederumus
(izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek
izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju
nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu
mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā
satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas
piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada
priekšmetu vai produktu savām vajadzībām) nodrošina vecāki;
2.1.6. lemj par mācību un audzināšanas procesā
izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un
materiālu, atbilstību šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās
attīstības nodrošināšanai, kā arī audzināšanas vadlīnijām;
2.1.7. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai
skaitā ar Ģimnāzijas rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
2.1.8. veicina Ģimnāzijas sadarbību ar sabiedrību;
2.1.9. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem
Padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;
2.1.10. ir tiesīga veidot vecāku interešu grupas un institūcijas,
tajās iesaistot attiecīgās Ģimnāzijas izglītojamos un viņu vecākus;
2.1.11. veic citus Padomes darbu reglamentējošā normatīvajā
aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

3. Padomes struktūra un personālsastāvs

3. Padomes struktūra (kopā vismaz 15 cilvēki, bet ne vairāk par
21):
3.1. izglītojamie un viņu vecāki (vismaz 8 cilvēki):
3.1.1. 7. - 9. klašu grupas vecāku pārstāvji, kuri nav skolas
darbinieki (vismaz 3 vecāki);
3.1.2. 10. -12. klašu grupas vecāku pārstāvji, kuri nav
skolas darbinieki (vismaz 4 vecāki);
3.2. Ģimnāzijas izglītojamo pārstāvji - Izglītojamo padomes
prezidents un vietnieks vai cits deleģēts pārstāvis (2 skolēni);
3.3. pedagogu un darbinieku pārstāvji, kuri nepārstāv
Ģimnāzijas vadību un nav izglītojamo vecāki (4 pārstāvji):
3.4. Ģimnāzijas vadību un kolektīvu kopumā pārstāv Ģimnāzijas
direktors – Padomes priekšsēdētāja vietnieks;
3.5. Vecāku un skolēnu pārstāvji padomē ir vairākumā. Vecāku
pārstāvjus ar vienkāršu balsu vairākumu izvirza katras klases vecāku
sapulcē un izvirzītie klašu vecāku pārstāvji katrā klašu grupā vienojas,
balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, par deleģētu pārstāvi
(deleģētiem pārstāvjiem) darbam Padomē. Ģimnāzijas pedagogu
nevar deleģēt padomē kā vecāku pārstāvi.
3.6. Padomē tiek sadalītas organizatoriskās funkcijas:
3.6.1. priekšsēdētājs un līdzpriekšsēdētājs (Padome atklāti
balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē no vecāku pārstāvjiem) ;
3.6.2. priekšsēdētāja vietnieks;
3.6.3. protokolists.
3.7. Padomes sastāvā ar balss tiesībām var piedalīties Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta deleģēts pārstāvis.
4. Padomes darba organizācija

4.1. Padomes darba organizācija formas ir:
4.1.1. sanāksme;
4.1.2. darba grupa;
4.1.3. Ģimnāzijas konference.
4.2. Padomes darbības pamatforma ir sanāksme, tās notiek ne
retāk kā 2 reizes mācību gadā. Sanāksmi sasauc Padomes
priekšsēdētājs vai Ģimnāzijas direktors, izziņojot sanāksmes laiku,
vietu un darba kārtību. Sanāksmi var sasaukt klātienē vai attālināti.
Sanāksmes ir atklātas, ja Padomes priekšsēdētājs nav sasaucis
aizklātu sanāksmi.
4.3. Padome konkrētu jautājumu izpētei pēc savas iniciatīvas
var veidot darba grupas.
4.4. Lai informētu skolēnus, vecākus un skolotājus par
Ģimnāzijas darbības rezultātiem un izskatītu aktuālus jautājumus,
Padome pēc savas iniciatīvas var sasaukt Ģimnāzijas konferenci,
nosakot konferences vietu, laiku, dalībnieku pārstāvniecību, darba
kārtību un citus organizatoriskus jautājumus.
4.5. Padomes sēžu sasaukšanai, lēmumu paziņošanai,
informācijas pieejamībai un jebkāda veida efektīvas komunikācijas
nodrošināšanai padomes darbā izmanto dažādus Ģimnāzijai pieejamos
komunikatīvos kanālus.
4.6. Padomes sanāksmes lēmumi ir spēkā, ja sēdē piedalās
(klātienē un/vai attālināti): Padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks;
vismaz viens pedagogu pārstāvis; vismaz viens Izglītojamo padomes
pārstāvis; vismaz trīs vecāku pārstāvji.
4.7. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta. Balsojums
stājas spēkā, ja “par” balso absolūtais vairākums klātesošo kopā ar
klāt neesošo Padomes locekļu iepriekš saņemtiem balsojumiem.
Vienāda balsojuma gadījumā, noteicošā ir Padomes priekšsēdētāja
balss.
4.8. Padomes sanāksmes protokolē, fiksējot izskatāmos
jautājumus, pieņemtos lēmumus, nepieciešamības gadījumos nosakot
uzdevumu izpildes termiņus un atbildīgos:
4.8.1. ar protokolu saturu ir tiesīgs iepazīties jebkurš
Padomes loceklis un pieaicinātās personas;
4.8.2. protokolu paraksta Padomes priekšsēdētājs vai viņa
vietnieks un protokolists;
4.8.3. protokolu glabā atbilstoši Ģimnāzijas lietu
nomenklatūrai.
4.9. Padome nav tiesīga mainīt izglītības iestādes direktora
rīkojumus.
4.10. Informācijas sniegšanai Padomes darbā var tikt
pieaicināti savas jomas speciālisti viedokļa sniegšanai, lai pēc iespējas
pilnvērtīgāk un efektīvāk veiktu Padomes kompetencē esošo
jautājumu risināšanu.
4.11. Padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi kontrolē
Padomes priekšsēdētājs.
4.12. Vecāku pārstāvji regulāri informē savas klases vecākus par
Padomes lēmumiem un nepieciešamības gadījumā sniedz
skaidrojumus klases vecākus sapulcēs vai izmantojot e-klases pastu.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Atzīt par spēku zaudējušu Ģimnāzijas 2012. gada 2.
februāra Iekšējos noteikumus “Ģimnāzijas konferences un padomes
reglaments” Nr.3-11.