Metodiskais darbs

Vērtēšanas pieredzes popularizēšana forumā
 1. martā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā norisinājās pedagogu profesionālās pieredzes forums «Vērtēšana skolēna sniegumam». Forumu organizēja Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Skola2030. Tajā ar saviem labās prakses piemēriem dalījās vairāki desmiti skolotāji no Rīgas un Pierīgas skolām. Forumā kā klausītāji piedalījās vairāki simti skolotāju.

Forumā uzstājās un ar veiksmīgiem vērtēšanas pieredzes piemēriem dalījās arī mūsu skolas skolotāji Andris Ģērmanis un Inga Treimane. Viņi iepazīstināja citu skolu pedagogus ar labās prakses piemēriem sadarbības grupu darbā izvērtēšanā pamatskolas skolēnu projektu darbu piemērā.

Šajā mācību gadā mūsu skola 7. klašu skolēniem sniedza inovatīvu atbalstu, pirms projektu darba uzsākšanas mācot grupu darba atšķirības no individuālā darba, grupas veidošanas priekšnosacījumus, izprast līdera lomu grupā, grupu darba attīstības fāzes, lomu sadalījumu grupā, vērtības, pienākumus un atbildību. Savukārt pēc projekta darbu aizstāvēšanas izvērtējām, kas projekta darbu veidošanas sakarā veicies, kas neveicies.

Foruma dalībnieki atgriezeniskajā saitē mums rakstīja:

«Popularizēšu pedagogu auditorijā, jo ir jābūt projektu darbu ekspertiem, kuri sagatavo augsni darbam skolas kolektīvā.»

«Paldies, ļoti labi redzamas pamatīgas izstrādnes un milzīgs darbs. Ieguvēji ir skolēni.»

«Sniedz ieskatu skolēniem, kā mācīties strukturēt informāciju. Projektam ir praktisks pielietojums! Lieliski! Aktualizēšu kolēģiem idejas, kā jau 7. klasēs skolēnus var rosināt domāt plašāk.»

«Ieguvu apstiprinājumu, ka visiem skolas pedagogiem ir jāsadarbojas.»

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Inga Treimane

Meistarklases

2023.gads

 1. Personīgās produktivitātes prakses un principi. Meistarklases materiāli.

  Video materiāli:
  video 9min 44 sek. "Divu torņu līkne" - https://youtu.be/Wy3jz5xnQvM?si=N5sTXB9PjjzOZd4R
  Video 13 min. 30 sek. "Rīta rituāls" ––https://youtu.be/W5MB5-KEqKQ?si=xwlswegD7yzUlRnY
  Video 10 min un 10 sek. "Plānotāja filtri un attīrīšana" - https://youtu.be/xULaggZ2NMA?si=_QQlppAFKcSDQbeM
  video 7min. 46 sek. "Ātri un netīri" - https://youtu.be/ubv432GHh_s?si=_fMbfoXJ7q2D4TlX
  video 5 min 51 sek. "GETMO" - https://youtu.be/Ac6BElGKM2M?si=R16QNmiY_D3JxgsB

2. Grupu darba metode. Meistarklases materiāli.

3. Skolo.lv platformas izmantošana sava mācību e-kursa izveidē. Meistarklases materiāli.

 

2022.gads

 1. Starpdisciplinārs pētījums par laikapstākļiem: par produktīviem sadarbības aspektiem 7. klases ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrāMeistarklases materiāli.

 2. Statistika un varbūtība - Matemātika I un Matemātika II kursu jaunā satura vienumi. Meistarklases materiāli. (Pašreģistrācija (Skolēns / audzēknis) ar kodu Statistika19)

 3. Meistarklase «Draudzība. Kāpēc ir vērts draudzēties?». Meistarklases mērķauditorija ir 7.-12. klašu skolēni. Meistarklases materiāli.
 4. Meistarklase «Ēšanas ģeogrāfija un tradīcijas». Meistarklases mērķauditorija ir 7.-12. klašu skolēni. Meistarklases materiāli.

2021.gads

 1. Kompetencēs balstīta mācīšana, savstarpēji sadarbojoties un izejot ārpus mācību priekšmeta tradicionālajiem rāmjiem. Meistarklases materiāli.

 2. Tulkošanas satura mācīšanas metodoloģija angļu valodas padziļinātā kursa programmā vidusskolā. Meistarklases materiāli.

 3. Audzināšanas darba īstenošana klasvadības procesa organizācijā, integrējot dažādu mācību priekšmetu saturu caurviju prasmes dabaszinībās. Meistarklases materiāli.