Font Size

Fonta Izmērs

Skolas normatīvais regulējums

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
01.09.2016                                                                                                                        Nr. 3 – 13.7 

KĀRTĪBA 7.-9. KLAŠU PROJEKTU DARBU IZSTRĀDEI

Saskaņā ar Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijas
 Nolikuma 65. un 66. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Mērķis – rosināt izglītojamos izglītošanās procesā iegūtās prasmes un iemaņas izmantot konkrēta mērķa sasniegšanai, veidot jēgpilnu attieksmi pret darbu (projektu).
2. Uzdevumi:
2.1. attīstīt sadarbības prasmes starp skolēniem, strādājot nelielās grupās, starp skolotāju un skolēniem;
2.2. sekmēt skolēnu patstāvīgo un izziņas interešu attīstīšanu, padziļinot zināšanas dažādos mācību priekšmetos;
2.3. attīstīt prasmi plānot, prognozēt savas darbības, sasniedzamos rezultātus
2.4. attīstīt publiskās uzstāšanās un sava viedokļa, formulēšanas un aizstāvēšanas prasmes;
2.5. attīstīt novērtēšanas prasmi

II. Projektu darba organizācija

3. 7. – 9. klašu projektu darbu izstrādes organizē katru mācību gadu atbilstoši MK noteikumiem par konkrētā mācību gada sākumu un beigām. Precīzu laiku nosaka mācību gada sākumā skolas darba plānā
4. Projektu darbam tiek paredzētas 5 darba dienas – 4 dienas projekta izstrādāšanai un 1 diena – projektu darbu prezentācijai;
5. Projekta darba izstrādē piedalās visi 7. – 9. klašu skolēni:
5.1. skolēns veic darbu skolas noteiktajos termiņos;
5.2. attaisnojošu iemeslu dēļ aizkavēta darba veikšana tiek saskaņota ar atbilstošās klašu grupas mācību pārzini.
6. Projektu darbu organizē 7. – 9. klašu audzinātāju metodiskā komisija, kuras pienākumi ir:
6.1. izvēlēties projektu darbu tēmu;

6.2. koordinēt skolēnu projektu grupu darbu, katrs klases audzinātājs ir savas klases projektu grupu koordinators;
6.3. izveidot projektu darbu vērtēšanas komisiju;
6.4. kontrolēt projektu grupu darbu;
6.5. izvērtēt projektu darba norisi.
7. Klašu audzinātāju – projektu darba koordinatoru pienākumi:

7.1. kopā ar klases skolēniem izveidot projektu darbu grupas (grupā jābūt 4 – 6 skolēniem);
7.2. palīdzēt izvēlēties projektu darbu tēmas;
7.3. konsultēt skolēnus projektu darba izstrādāšanā, mācot darba plānošanu, pienākumu sadali grupā, iegūtās informācijas apkopošanu, sakārtošanu un noformēšanu;
7.4. mācīt skolēniem veikt darba pašvērtējumu.
8. Projekta darba posmi:
8.1. sagatavošanās – projekta darba tēmas izvēle, mērķu izvirzīšana, darba grupu izveidošana;
8.2. plānošana – projekta realizācijas plāna izveidošana, pienākumu sadale grupā;
8.3. īstenošana – informācijas vākšana, apstrāde, apkopošana, noformēšana;
8.4. prezentācija – saistoši iepazīstināt ar savu izstrādāto projektu.

III. Projektu darba vērtēšana

9. Skolēnu projektu darbus vērtē 7. – 9. klašu audzinātāju metodiskās komisijas izveidota un direktora vietnieka – atbilstošās klašu grupu pārziņa apstiprināta vērtēšanas komisija.
10. Skolēnu projektu darbus vērtē pēc izstrādātiem un apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem (1. pielikums)
11. Projekta vērtēšana tiek veikta pēc noteiktas punktu skalas (1. pielikumu)
12. Skolēnu projekta darbus vērtē 10 ballu skalā, vērtējums tiek ierakstīts katra mācību gada II semestra starpvērtējuma un gada nobeiguma skolēna liecībā.
13. Skolēnu projektu darbu vērtējumu fiksējami protokolā, un tos apstiprina vērtēšanas komisija.
14. Skolēnu projektu darbu vērtējumus paziņo klašu audzinātāji nedēļas laikā pēc projektu prezentācijas.

IV. Citi jautājumi

15. Projektu darbu vērtējumus skolēni var apstrīdēt trīs dienu laikā pēc projektu vērtējumu paziņošanas.
16. Skolēnu projektu darbi tiek atdoti skolēniem vai tos var nodot mācību priekšmetu skolotājiem, ja tos var izmantot mācību procesā un, ja projekta autori piekrīt savus darbus nodot skolotājiem.

Direktors G. Vasiļevskis

 

Sākums Skolas normatīvais regulējums Vispārēji Informatīvie Kārtība 7. – 9. klašu projektu darbu izstrādei