Font Size

Fonta Izmērs

Skolas normatīvais regulējums

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
 

20.03.2018                                                             
                                                            Nr. 3 – 19

KĀRTĪBA SKOLĒNU UZŅEMŠANAI RĪGAS VALSTS 2.ĢIMNĀZIJĀ


 Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem
Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām,
kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Nolikuma 17. punktu 

I Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā skolēni tiek uzņemti Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) programmas 7. klasē un vispārējās vidējās izglītības programmās 10. klasēs, kā arī pārējās klasēs, ja ir brīvas vietas.

2. Priekšnoteikumi skolēnu uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, pārējās klasēs – liecība, ja vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 4 ballēm.

3. 7. – 12. klasēs skolēnus uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem.

4. Ģimnāzijas 9. klases skolēni, kuri sekmīgi apguvuši pamatizglītības otrā posma programmu (23011111) ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta vidējā vecumposma programmu (International Baccalaureate Middle Years Programme, turpmāk – MYP), nokārtojuši valsts pārbaudījumus vispārējās pamatizglītības iegūšanai un punktu skaits tajos nav mazāks par 50% no maksimālā punktu skaita, un kuru vecāki rakstiski izteikuši vēlēšanos turpināt apgūt MYP programmas apguvi, Ģimnāzijas 10. klasē tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

II Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem

5. Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem 7. un 10. klasēs notiek elektroniski Ģimnāzijas mājas lapā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , aizpildot Ģimnāzijas izveidotu pieteikuma formu. Pieteikumam ir informatīvs raksturs.

6. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem, to norises laikus un vērtēšanas kārtību, izglītības programmu un klašu galīgās komplektēšanas laiku un kārtību Ģimnāzija paziņo, publicējot informāciju Ģimnāzijas mājas lapā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem.

III Iestājpārbaudījumu komisijas

7. Ģimnāzija ar rīkojumu izveido iestājpārbaudījumu komisiju katram iestājpārbaudījumam.

8. Iestājpārbaudījuma komisijas uzdevumi:
8.1. izstrādāt iestājpārbaudījumu saturu un vērtēšanas kritērijus, kurus apstiprina direktors;
8.2. novērtēt pretendentu iestājpārbaudījuma darbus;
8.3. pretendentu iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu izteikt procentos no maksimāli iegūstamā punktu skaita;
8.4. sagatavot iestājpārbaudījumu rezultātu protokolu, kuru paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi un apstiprina direktors.

IV Iestājpārbaudījumu norise

9. Iestājpārbaudījumi tiek organizēti rakstiski:
9.1. iestājpārbaudījums Matemātika:
9.1.1. pamatizglītības otrā posma programmā (23011111);
9.1.2. pamatizglītības otrā posma programmā (23011111) ar integrētu MYP programmas apguvi;
9.1.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (31011011);
9.1.4. vispārizglītojošā virziena programmā (31011011);
9.1.5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmā (31013011);
9.1.6. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmā (31013011) ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta diploma programmas (International Baccalaureate Diploma Programme, turpmāk – DP) apguvi;
9.2. pamatizglītības otrā posma programmā iestājpārbaudījums Matemātika 7. klasei var tikt organizēts vairākās Rīgas pilsētas Valsts ģimnāzijās kopīgi. Iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes noteiktajā kārtībā.
9.3. iestājpārbaudījums Latviešu valoda un vēsture – vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (3101 2011).
9.4. papildus pārbaudījums Angļu valoda:
9.4.1. pamatizglītības otrā posma programmā (23011111) ar integrētu MYP programmas apguvi;
9.4.2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmā (31013011) ar integrētu DP apguvi.
10. Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība:
10.1. iestājpārbaudījumu rezultātus paziņo, izliekot Ģimnāzijas informācijas stendā un mājas lapā iestājpārbaudījuma kodētos protokolus;
10.2. iestājpārbaudījumu rezultāti tiek paziņoti piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises;
10.3. skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības vienas darbadienas laikā iesniegt Ģimnāzijas direktoram rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārskatīt iestājpārbaudījumā iegūto rezultātu. Ģimnāzijas direktors atbildi sniedz rakstiski divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

11. Katrs pretendents iestājpārbaudījumus var kārtot vienu reizi.

V Uzņemšana izglītības programmās

12. Ģimnāzija ar rīkojumu izveido 7. klašu uzņemšanas komisiju un 10. klašu uzņemšanas komisiju.

13. Uzņemšanas komisijas uzdevumi:
13.1. reģistrēt pretendentus iestājpārbaudījumiem katrā izglītības programmā;
13.2. piešķirt pretendentiem kodus;
13.3. izveidot pretendentu sarakstus katrai izglītības programmai, iekļaujot katru pretendentu izvēlētās izglītības programmas pretendentu sarakstā, kā arī tās izglītības programmas pretendentu sarakstā, kas norādīta kā otrās izvēles programma;
13.4. apkopot iestājpārbaudījumu rezultātus:
13.4.1. sakārtot katras izglītības programmas pretendentus iestājpārbaudījumos iegūto procentu secībā;
13.4.2. ja pretendents ieguvis nepieciešamo procentu skaitu, lai tiktu uzņemts izvēlētajā izglītības programmā, tad to svītrot no otrās izvēles programmas pretendentu saraksta;
13.5. izteikt priekšlikumus par pretendentu uzņemšanu;
13.6. uzņemšanas komisijas sēdē var piedalīties Ģimnāzijas padomes nozīmētais pārstāvis bez balsstiesībām.

14. Ja vairāki pretendenti iestājpārbaudījumos ieguvuši vienādu procentu skaitu, priekšroku iegūst tas pretendents, kuram ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums mācību priekšmetos Latviešu valoda, Matemātika, Angļu valoda, Latvijas vēsture, Fizika, Ķīmija un Bioloģija pamatizglītības sekmju izrakstā, vai kuram ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums liecībā – pārējās klasēs.

15. Pamatizglītības otrā posma programmu sāk komplektēt, ja šīs kārtības prasības ir izpildījuši vismaz 20 pretendenti.

16. Vispārējās vidējās izglītības programmas uzsāk komplektēt, ja iestājpārbaudījumus, saņemot vērtējumu ne zemāku par 50% no maksimālā punktu skaita, ir nokārtojuši vismaz 22 pretendenti.

17. Atsevišķos gadījumos Ģimnāzija var izsludināt papildus uzņemšanu vai slēgt izglītības programmu pretendentu nepietiekamā skaita un/vai nepietiekamās sagatavotības dēļ.

18. Papildus uzņemšanai uz brīvajām vietām Ģimnāzijā var pretendēt izglītojamie, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumus, saņemot vērtējumu ne zemāku par 50% no maksimālā punktu skaita.

19. Uzņemšanas komisijas priekšlikumus par skolēnu uzņemšanu paziņo ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc visu iestājpārbaudījumu galīgo rezultātu paziņošanas, izliekot Ģimnāzijas informācijas stendā direktora apstiprināto kodēto uzņemšanas sarakstu.

20. Pretendentiem, kuri ir uzņemti Ģimnāzijā, noteiktajos termiņos ir jāiesniedz šādi dokumenti:
20.1. direktoram adresēts vecāka vai cita bērna likumiskā pārstāvja, vai pilngadīgā skolēna iesniegums (Ģimnāzijas izstrādātā iesnieguma veidlapa.);
20.2. izglītības dokumenti (liecības vai apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu un tā pielikumus);
20.3. medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u, ja iepriekšējā izglītības iestāde to ir izsniegusi) vai, ja skolēns ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) - dokuments vai tā kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu.

21. Ja šīs kārtības 20. punktā minētie dokumenti noteiktajā termiņā nav iesniegti, skolēnu no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

22. Skolēnus uzņem Ģimnāzijā noteiktā izglītības programmā un klasē ar rīkojumu.

23. Pamatojoties uz vienošanos ar skolēnu apmaiņas programmām īstenotājiem Latvijā uz vienu mācību gadu konkrētā klasē ar rīkojumu var uzņemt ārvalstu skolēnu – apmaiņas programmas dalībnieku.

VI Noslēguma jautājumi

24. Kārtība stājas spēkā ar saskaņošanas brīdi.

25. Uzskatīt par spēku zaudējušiem Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 2017. gada 7. marta iekšējos noteikumus Nr.GP2-17-1–nts „Izglītojamo uzņemšanas kārtība”.

VI Pārejas noteikumi

26. Noteikumu 4.punkts stājas spēkā 2019./2020. mācību gadā.
27. 2017./2018.mācību gadā Noteikumu 4.punktu piemēro šādā redakcijā “Ģimnāzijas 9. klases skolēni, kuri sekmīgi apguvuši pamatizglītības otrā posma programmu (23011111) ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta vidējā vecumposma programmu (International Baccalaureate Middle Years Programme, turpmāk – MYP), nokārtojuši valsts pārbaudījumus vispārējās pamatizglītības iegūšanai un vērtējumi tajos nav zemāki par 4 ballēm, un kuru vecāki rakstiski izteikuši vēlēšanos turpināt apgūt MYP izglītības programmas apguvi, Ģimnāzijas 10. klasē tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.”
28. 2018./2019.mācību gadā Noteikumu 4.punktu piemēro šādā redakcijā “Ģimnāzijas 9. klases skolēni, kuri sekmīgi apguvuši pamatizglītības otrā posma programmu (23011111) ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta vidējā vecumposma programmu (International Baccalaureate Middle Years Programme, turpmāk – MYP), nokārtojuši valsts pārbaudījumus vispārējās pamatizglītības iegūšanai un vērtējumi tajos nav zemāki par 5 ballēm, un kuru vecāki rakstiski izteikuši vēlēšanos turpināt apgūt MYP izglītības programmas apguvi, Ģimnāzijas 10. klasē tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.”


Direktors G. Vasiļevskis

SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieks
I. Balamovskis
2018. gada ___.____________
 

Sākums Skolas normatīvais regulējums Vispārēji Informatīvie Kārtība skolēnu uzņemšanai Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā