Font Size

Fonta Izmērs

Skolas normatīvais regulējums

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
 

01.09.2016                                                             
                                                            Nr. 3 – 7.1.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM

Saskaņā ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas
Nolikuma 65. un 66. punktu

I. Vispārējie noteikumi

1. Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir veicināt, lai ikviens izglītojamais ir patstāvīgs, uzņēmīgs, pozitīvs saskarsmē, atbildīgs, ievēro darba drošības, veselības aizsardzības, Latvijas Republikas, Rīgas pašvaldības un Ģimnāzijas normatīvo dokumentu prasības.
2. Izglītojamajiem un viņu vecākiem, uzsākot mācības vai sadarbību ar Ģimnāziju, jāiepazīstas ar Ģimnāzijas iekšējiem noteikumiem un savas kompetences ietvaros jāatbild par to ievērošanu.
3. Klases audzinātājs ar Ģimnāzijas iekšējiem noteikumiem iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus:
3.1. izglītojamos – katra mācību gada sākumā (septembrī) un atkārtoti II semestra sākumā;
3.2. jaunuzņemtos izglītojamos nedēļas laikā pēc mācību uzsākšanas Ģimnāzijā;
3.3. izglītojamo vecākus iepazīstina katra mācību gada pirmajā vecāku sapulcē;
3.4. izglītojamie ar savu parakstu instruktāžu protokolā apliecina, ka ir iepazīstināti ar Ģimnāzijas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

II. Izglītojamo galvenie pienākumi un tiesības

4. Ģimnāzijas izglītojamo pienākumi un tiesības:
4.1. ar cieņu izturēties pret citiem izglītojamajiem, pedagogiem, Ģimnāzijas darbiniekiem un izglītojamo vecākiem, skolas ciemiņiem;
4.2. vienmēr un visur būt disciplinētiem;
4.3. vienmēr un visur rūpēties par Ģimnāzijas godu;
4.4. izpildīt savu vecāku, Ģimnāzijas vadības un pedagogu prasības;
4.5. ievērot personīgo higiēnu, rūpēties, lai apģērbs atbilstu lietišķam stilam un Ģimnāzijas prasībām. Tas nedrīkst reklamēt vardarbību, pornogrāfiju, narkotikas, smēķēšanu un alkoholu;
4.6. virsdrēbes atstāt Ģimnāzijas ģērbtuvē, Ģimnāzijas telpās nenēsāt galvassegas un ielas apavus;
4.7. atbildēt par galda un ēšanas kultūru, kā arī ievērot iekšējos noteikumu Ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā. Ēst Ģimnāzijas gaiteņos, mācību stundās, svinīgajos pasākumos un citās nodarbībās nav atļauts;
4.8. atbildēt par savas darba vietas sakārtošanu un izglītības procesā nepieciešamo mācību līdzekļu, ierīču, telpu un cita inventāra saglabāšanu. Ģimnāzijas inventāra vai citu materiālo vērtību sabojāšanas gadījumā vainīgajai personai tā jāsalabo vai vietā jāiegādājas jauna, nododot to Ģimnāzijai direktora apstiprinātajā kārtībā;
4.9. neienest un nelietot Ģimnāzijas telpās vai teritorijā alkoholu, cigaretes, narkotiskās vielas, toksiskās, psihotropās vai nezināmas iedarbības vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus;
4.10. Ģimnāzijas telpās un teritorijā nespēlēt kārtis vai citas azartspēles, neienest lietas, kas traucē Ģimnāzijas izglītojamo vai personāla darbu un var apdraudēt to veselību un drošību;
4.11. nav atļauta mācību stundu, citu nodarbību, sanāksmju un pasākumu filmēšana un ierakstīšana bez to vadītāja un Ģimnāzijas direktora rakstiska saskaņojuma. Izglītojamo, kurš pārkāpj iepriekšminēto ierobežojumu, nododot personu vai ar autortiesībām aizsargātus datus par citiem izglītojamajiem un pedagogiem trešajai personai, sauc pie atbildības ārējo normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā;
4.12. ievērot visu mācību kabinetu, sporta zāles, citu sporta objektu, pasākumu
organizēšanas, ēdnīcas, kafejnīcas, ģērbtuvju, Ģimnāzijas bibliotēkas un citus
iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus;
4.13. atbildēt par grāmatu saudzēšanu, saglabāšanu un atdošanu bibliotēkai noteiktajā laikā;
4.14. atbildēt par disciplīnu un darba kultūru mācību stundās, klases un Ģimnāzijas pasākumos. Ar savu uzvedību netraucēt mācību procesu, nekavēt mācību stundu sākumu;
4.15. mācību stundās un ārpusstundu pasākumu laikā nelietot elektroniskās saziņaslīdzekļus (mobilo telefonus, iPhone, iPad u. c. ierīces). Digitālo ierīču lietošana mācību stundu laikā ir saskaņojama ar mācību priekšmetu skolotāju;
4.16.sporta un praktiskā darba nodarbībās ierasties skolotāja norādītajā tērpā. Atbildēt par tērpa atbilstību darba drošības noteikumiem, sporta un praktiskajās nodarbībās nav atļauts nēsāt rotas lietas:
4.17. iegūt vispārējo izglītību atbilstoši valsts normatīvajiem dokumentiem un licencētajai vispārējās izglītības programmai;
4.18. izglītošanas procesā izmantot Ģimnāzijas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus;
4.19. saņemt informāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītošanos;
4.20. veselības un darba aizsardzības noteikumu nodrošinājumu;
4.21. brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus, ievērojot cieņas un pieklājības normas;
4.22. iespēju piedalīties interešu izglītības pasākumos, Ģimnāzijas pašpārvaldē un iesaistīties skolas sabiedriskajā dzīvē.

III. Mācību stundu kavējumi un to attaisnošana

5. Ģimnāzijas izglītojamā pienākums ir apmeklēt visas mācību stundas un izvēlētās fakultatīvās, individuālā darba un interešu izglītības nodarbības.
6. Ja izglītojamais kavē mācību stundu sākumu, viņa pienākums ir to reģistrēt Ģimnāzijas iekšējā elektroniskajā reģistrā.
7. Mācību kavējumu attaisnojošais dokuments jāiesniedz klases audzinātājam ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc ierašanās skolā.
8. Par attaisnotiem kavējumiem uzskatāmi:
8.1. visi kavējumi, kurus apstiprina ģimenes ārsta zīme;
8.2. kavējumi līdz 3 dienām, kurus ar rakstisku zīmi ir apstiprinājuši izglītojamā vecāki, bet ne vairāk kā 36 mācību stundas semestrī;
8.3. kavējumi, kad izglītojamais piedalās sporta sacensībās, mācību priekšmetu olimpiādēs un citos ārpusstundu vai ārpusskolas pasākumos, ja 5 dienas pirms kavējuma ir rakstisks iesniegums Ģimnāzijas direktoram. Šādus kavējumus attaisno ar direktora apstiprinājumu.
9. Par neattaisnotiem kavējumiem uzskatāmi visi kavējumi, kad izglītojamais nav apmeklējis mācību stundas, nav savlaicīgi (trīs dienu laikā) iesniedzis attaisnojošu dokumentu vai nav savlaicīgi saņēmis Ģimnāzijas atļauju attaisnotai prombūtnei.
10. Veselības stāvokļa dēļ izglītojamos var atbrīvot no sporta nodarbībām:
10.1. pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no sporta vai citām nodarbībām nosaka normatīvajos dokumentos noteiktā kārtība un atbilstoši tai izdota ārsta zīme;
10.2. skolas medmāsa, izsniedzot argumentētu atbrīvojuma zīmi, var atbrīvot skolēnus tikai no vienas konkrētas dienas sporta nodarbībām:
10.2.1. izglītojamajiem obligāti jāinformē vecāki par medicīnas māsas zīmē fiksētajiem norādījumiem un turpmāko veselības pārbaudi;
10.2.2. medicīnas māsas izsniegtās zīmes ir attaisnojošs dokuments tikai tad, ja to parakstījuši izglītojamā vecāki un trīs dienu laikā to ir saņēmis klases audzinātājs;
10.3. atbrīvojuma zīmes nedod tiesības izglītojamajiem nepiedalīties sporta stundā. Par izglītojamā nepiedalīšanos sporta stundās var lemt tikai sporta skolotājs, ja izglītojamais viņam ir iesniedzis ārsta zīmi. Šajā gadījumā skolotājs uzņemas atbildību par pamatskolas klašu izglītojamā atrašanās vietu un drošību sporta stundas laikā. Atbrīvotie izglītojamie atbilstoši to veselības stāvoklim tiek iesaistīti sporta stundas organizēšanā, rezultātu fiksēšanā un sporta inventāra sakārtošanā vai iepazīstas ar sporta stundas teorētiskajiem jautājumiem.
11. Izglītojamo var saukt pie atbildības par mācību stundu neattaisnotu kavēšanu:
11.1. ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis līdz 9 mācību stundām semestrī, izglītojamais raksta paskaidrojumu direktora vietniekam izglītības jomā –attiecīgās klašu grupas pārzinim un tiek izsaukts uz pārrunām, klases audzinātājs izsaka piezīmi ar ierakstu liecībā;
11.2. ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 10 līdz 15 mācību stundām semestrī, izglītojamais raksta paskaidrojumu direktora vietniekam izglītības jomā – attiecīgās klašu grupas pārzinim un ar viņu strādā sociālais pedagogs, klases audzinātājs izsaka aizrādījumu ar ierakstu liecībā;
11.3. ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis no 16 līdz 20 mācību stundām semestrī, izglītojamais raksta paskaidrojumu direktoram un var tikt izsaukts uz pārrunām viens vai kopā ar vecākiem, klases audzinātājs viņam izsaka rājienu ar ierakstu liecībā. Rājienu var izteikt arī ar direktora rīkojumu;
11.4. ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, pedagoģiskās padomes sēde lemj par:

11.4.1. pamatskolas klašu izglītojamā un viņa vecāku saukšanu pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
11.4.2. 10. – 12. klašu izglītojamā atskaitīšanu no Ģimnāzijas.
12. Ierakstu sekmju grāmatiņā veic rūpīgi un regulāri ar vienas krāsas tinti. 7. – 9. klašu izglītojamie reizi divās nedēļās, bet 10. – 12. klašu izglītojamie reizi mēnesī iesniedz klases audzinātājam sekmju grāmatiņu informācijas papildināšanai.
13. Starpbrīžos pamatskolas izglītojamie nedrīkst atstāt Ģimnāzijas telpas.
14. 10. – 12. klašu izglītojamie pusdienu starpbrīdī drīkst atstāt Ģimnāzijas telpas, ja sekmju grāmatiņā ir rakstiska vecāku un klases audzinātāja parakstīta atļauja.

IV. Dežūras

15. Lai nodrošinātu izglītojamo drošību, Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu mācību procesa laikā starpbrīžos un pasākumos Ģimnāzijā tiek organizētas dežūras, kurās iesaista pedagogus un pēc saskaņošanas ar Ģimnāzijas un Izglītojamo padomi arī 10. – 12. klašu izglītojamo dežūrgrupu, kā arī katrā klasē klases dežurantus;
15.1. katru nedēļu viena 10. – 12. klase audzinātāja vadībā veic dežūrklases pienākumus;
15.2. dežūrgrupu veido: virsdežurants, divi dežuranti katrā stāvā, divi dežuranti centrālajā, divi katrā kreisā un labā spārna kāpņu telpās, kā arī divi dežuranti pagraba stāvā;
15.3. dežurantu pienākumus precizē dežūrklases audzinātājs un virsdežurants, uzsākot iknedēļas dežūru otrdienās;
15.4. dežurantiem jāseko tīrībai un kārtībai dežūrobjektā;
15.5. nekavējoties jāinformē dežūrskolotāji par konstatētajiem iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, īpaši par fizisko ietekmēšanu, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas un izplatīšanas, kā arī materiālo vērtību bojāšanas gadījumiem;
15.6. gadījumos, kad dežuranti neievēro bojājumu vaininiekus, bojājumi jānovērš dežurantam sadarbībā ar tehnisko personālu un dežūrskolotājiem.

V. Citi drošības pasākumi

16. Izglītojamie nedrīkst uzturēties klases telpā bez pedagoga uzraudzības. Starpbrīžos izglītojamajiem jāatstāj klases telpa un tā jāizvēdina.
17. Izglītojamie atbilstoši savai kompetencei, izglītojamo sabiedrisko organizāciju, klases un Ģimnāzijas administrācijas pilnvarojumam var pārstāvēt izglītojamos, klasi vai Ģimnāziju dažādos skolas vai ārpusskolas pasākumos.
18. Izglītojamajiem ārpus Ģimnāzijas jāievēro valsts un pašvaldības tiesiskais regulējums par sabiedrisko kārtību, bērnu un jauniešu pasākumu norises laiku un ierobežojumiem atrasties uz ielas pēc noteiktā laika.
19. Izglītojamajiem, kuri neievēro iekšējās kārtības noteikumus un citas Ģimnāzijas prasības, var uzlikt šādus sodus:
19.1. izteikt mutisku brīdinājumu;
19.2. izteikt piezīmi ar ierakstu liecībā;
19.3. izteikt aizrādījumu ar ierakstu liecībā;
19.4. izteikt rājienu ar ierakstu liecībā;
19.5. 10. – 12. klašu izglītojamos atskaitīt no Ģimnāzijas, ievērojot valsts un pašvaldības normatīvos dokumentus un Ģimnāzijas iekšējos noteikumus.

20. Vecākiem un citiem Ģimnāzijas apmeklētājiem uzturoties ģimnāzijā:
20.1. izglītojamie un Ģimnāzijas darbinieki jāsagaida 1. stāva vestibilā pie Ģimnāzijas dežuranta, netraucējot mācību procesu vai Ģimnāzijas darbu;
20.2. Ģimnāzijas viesi un izglītojamo vecāki, ierodoties ģimnāzijā, piesakās Ģimnāzijas dežurantam un norāda apmeklējuma mērķi;
20.3. apmeklētāji pa Ģimnāzijas telpām drīkst pārvietoties tikai ar direktora vai viņa pilnvarotas personas atļauju.
21. Ārkārtas situācijās, atskanot avārijas signālam (trīs gari zvani vai citi trīs gari signāli, vai mutisks dežurējošā administratora paziņojums par evakuāciju), izpilda atbildīgā skolotāja norādījumus vai rīkojas atbilstoši Ģimnāzijas evakuācijas plānam un kārtībai.
22. Izglītojamie nedrīkst pieļaut tādu rīcību, kas rada draudus paša un citu cilvēku drošībai un veselībai. Jebkuru apdraudējumu gadījumā (fiziska vai emocionāla vardarbība, draudi drošībai vai veselībai), nekavējoties vērsties pie pedagogiem vai tehniskajiem darbiniekiem ar informāciju par iespējamo apdraudējumu un palīdzības saņemšanai.
23. Izglītojamo drošības paaugstināšanai atvēlēto finansiālo līdzekļu ietvaros Ģimnāzija var algot apsargu vai slēgt līgumus ar apsardzes uzņēmumiem. Apsarga pienākumus nosaka noslēgtais līgums ar Ģimnāziju.

VI. Ģimnāzijas darba režīms

24.Mācību stundu grafiks:
0. stunda 8:00 – 8:40
1. stunda 8:45 – 9:30
2. stunda 9:35 – 10:15
3. stunda 10:25 – 11:05
4. stunda 11:15 – 11:55 mācību stunda 10. – 12. klasēm,
pusdienas 7. – 9. klasēm
5. stunda 12:00 – 12:40 mācību stunda 7. – 9. klasēm
pusdienas 10. – 12. klasēm
6. stunda 12:45 – 13:25
7. stunda 13:35 – 14:15
8. stunda 14:25 – 15:05
9. stunda 15:15 – 15:55
10. stunda 16:05 – 16:45
25. Trešdienās katrā klasē paredzama 40 minūtes gara klases audzinātāja stunda.
26. Pirmssvētku dienās vai citos objektīvos gadījumos ar Ģimnāzijas rīkojumu var mainīt mācību priekšmetu stundu vai interešu izglītības nodarbību grafikus un norises laikus.
27. Interešu izglītības nodarbības plānojamas ārpus mācību stundu saraksta šādos laikos:
24.1. pamatskolas klasēm līdz plkst. 17.00;
24.2. 10. – 12. klasēm līdz plkst. 19.00;
24.3. ģimnāzijas telpas citu iestāžu interešu izglītības nodarbību organizēšanai atļauts izmantot darba dienās ne ilgāk kā līdz plkst. 21.30.
25. Ģimnāzijas pasākumu ieteicamie norises laiki:
25.1. 7. – 9. klasēm – no plkst. 17.00 līdz 20.30;
25.2. 10. – 12. klasēm – no plkst. 17.00 līdz 21.00.

VII. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēkā neesošiem 2012. gada 1. februāra iekšējo noteikumu Nr. 3 – 7.1 “Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem” 21. punktu un 2012. gada 14. februāra noteikumus Nr. 2 – 14 – 1 “Rīcības kārtība krīzes un ārkārtas situācijās”.

Direktors G. Vasiļevskis

Sākums Skolas normatīvais regulējums Vispārēji Informatīvie Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem