Font Size

Fonta Izmērs

Skolas normatīvais regulējums

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
01.09.2016                                                                                                                Nr. 3 – 32 – 1/2 

AKADĒMISKĀ GODĪGUMA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA

Saskaņā ar Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijas
 Nolikuma 66. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Akadēmiskā godīguma nodrošināšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) mērķis ir stiprināt akadēmisko kultūru un akadēmisko godīgumu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija) un nodrošināt, ka visi izglītojamie tiek izglītoti par akadēmisko godīgumu un ar to saistītajām rīcībām, kā arī par akadēmisko negodīgumu un tā sekām.
2. Akadēmiskais godīgums ir uzvedība, kas ietver vērtības un prasmes, kas veicina objektivitāti, personisko atbildību, savstarpējo cieņu un uzticēšanos, labu mācīšanas un mācīšanās, mācību sasniegumu vērtēšanas praksi.
3. Akadēmiskais negodīgums ir negodīga rīcība, kuras rezultātā izglītojamais var gūt netaisnīgas priekšrocības mācību sasniegumu vērtējumā vai kas ietekmē
cita izglītojamā mācību sasniegumus. Negodīga rīcība var izpausties šādās formās:
3.1. plaģiāts – citu cilvēku ideju vai darba uzdošana par savējo;
3.2. slepena sazināšanās – cita cilvēka (izglītojamā) negodīgas rīcības atbalstīšana, atļaujot norakstīt vai iesniegt savu darbu citam izglītojamajam;
3.3. dublēšana – iesniegt vienu un to pašu darbu bez visu iesaistīto skolotāju piekrišanas;

3.4. datu falsificēšana – datu, kas nav iegūti atbilstošā veidā, izmantošana, to negodīga izveidošana vai iegūto datu pārveidošana, mainīšana;
3.5. negodīga rīcība noslēguma pārbaudes darbos – neatļautu mācību un elektroniskās saziņas līdzekļu izmantošana, norakstīšana, slepena sazināšanās ar citiem izglītojamajiem darba izpildes laikā;
3.6. jebkura cita rīcība, ar kuras palīdzību izglītojamais var iegūt negodīgas priekšrocības vai kas ietekmē citu izglītojamo mācību sasniegumus.
4. Ar Kārtību tiek iepazīstināti:
4.1. visi izglītojamie katra mācību gada sākumā;
4.2. izglītojamo vecāki – katra mācību gada pirmajā vecāku sapulcē;
4.3. pedagogi – uzsākot darba tiesiskās attiecības Ģimnāzijā, atkārtoti – katra mācību gada sākumā;

4.4. Kārtība ir publicēta Ģimnāzijas mājas lapā.

II. Izglītojamo tiesības un pienākumi

5. Izglītojamā tiesības:
5.1. ievērot akadēmiskā godīguma principus;
5.2. izglītošanās procesā saņemt palīdzību un skaidrojumus no mācību priekšmeta skolotājiem.
6. Izglītojamā pienākumi:
6.1. iesniegt darbus, kas balstīti uz izglītojamā individuālu un oriģinālu ideju;
6.2. norādīt precīzas atsauces, izmantojot citātus no grāmatām, žurnāliem, interneta resursiem u. c. materiāliem;
6.3. norādīt precīzas atsauces, izmantojot fotogrāfijas, ilustrācijas, kartogrāfisko u. c. materiālus.
7. Lūgt padomu mācību priekšmetu skolotājam, ja izglītojamais nav pārliecināts par uzdevums būtību vai nav pārliecināts par akadēmiskā godīguma principiem.
8. Iesniegt pieprasītos darbus elektroniski, lai varētu pārbaudīt to atbilstību akadēmiskā godīguma principiem ar informācijas tehnoloģiju (IT) rīkiem, ko Ģimnāzija izmanto autentiskuma pārbaudei.

III. Pedagoga tiesības un pienākumi

9. Pedagoga tiesības:
9.1. mācīt akadēmiskā godīguma būtību savā mācību priekšmetā;
9.2. saņemt konsultāciju no Ģimnāzijas vadības par akadēmisko godīgumu.
10. Pedagoga pienākumi:
10.1. izvirzīt skaidrus un saprotamus uzdevumus un vērtēšanas kritērijus katrā noslēguma pārbaudes darbā;
10.2. saskatīt un atbilstoši reaģēt uz negodīgu rīcību;
10.3. lietot Ģimnāzijas rīcībā esošo IT rīku, lai pārbaudītu izglītojamo iesniegto darbu autentiskumu;
10.4. informēt direktora vietnieku izglītības jomā vai Starptautiskā bakalaurāta (SB) programmu koordinatorus par iespējamu negodīgu rīcību.

IV. Rīcība iespējamās akadēmiskā negodīguma situācijās

11. Pedagogam veicamas šādas darbības, ja izglītojamais tiek turēts aizdomās par negodīgu rīcību:
11.1. pieprasīt rakstisku paskaidrojums no izglītojamā;
11.2. kopā ar direktora vietnieku izglītības jomā vai SB koordinatoru pieņemt lēmumu par to, vai pārkāpumu atzīt par negodīgu rīcību;
11.3. lēmumu noformēt protokola veidā un ar to iepazīstināt izglītojamo un viņa vecākus, ja izglītojamais ir nepilngadīgs.
12. Ja izglītojamā iesniegtais darbs tiek atzīts par akadēmiski negodīgu, tad:
12.1. iesniegtais darbs netiek vērtēts un par to tiek sastādīts protokols;
12.2. par izglītojamā negodīgo rīcību tiek informēti viņa vecāki;
12.3. negodīga rīcība un vērtējuma nesaņemšana var kļūt par iemeslu atskaitīšanai no SB programmas vai SB diploma neiegūšanai.

V. Citi jautājumi

13. Atzīt par spēkā neesošu 2014. gada 10. jūnija dokumentu Nr. 3–32–1/2 “Akadēmiskā godīguma nodrošināšanas kārtība”.


Direktors G. Vasiļevskis