Font Size

Fonta Izmērs

Vispārēji Informatīvie

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1, LV-1010
Telefons 67181225, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Ģimnāzijas direktors -  67181225 Kanceleja tel. 67181225
 

 

Aktualitātes

 

 

Kas ir Rube Goldberg Machine? To jūnijā uzzināja un paši iemācījās uzbūvēt pieci 7. a un 7.sb klases skolēni, piedaloties Erasmus+ projekta "Kā izaudzināt izgudrotāju?" apmācību braucienā uz Nīderlandes pilsētu Eindhovenu. Skolēni visu mācību gadu bija apmeklējuši tehnoloģiju pulciņu mūsu skolā skolotājas Elzas Līnas Liniņas vadībā un nopelnījuši šo braucienu. Konkursā noderēja iegūtās prasmes Lego un Micro: bit tehnoloģiju programmēšanā. Viena diena tka veltīta Amsterdamai: pilsētas kanāliem, dabas zinātņu muzejam "Nemo", mākslinieka Vinsenta Van Goga muzejam.
Piedalījās arī skolotāja Tatjana Straigaļova un Inga Treimane.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
01.09.2016                                                                                                                Nr. 3 – 32 – 1/2 

AKADĒMISKĀ GODĪGUMA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA

Saskaņā ar Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijas
 Nolikuma 66. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Akadēmiskā godīguma nodrošināšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) mērķis ir stiprināt akadēmisko kultūru un akadēmisko godīgumu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija) un nodrošināt, ka visi izglītojamie tiek izglītoti par akadēmisko godīgumu un ar to saistītajām rīcībām, kā arī par akadēmisko negodīgumu un tā sekām.
2. Akadēmiskais godīgums ir uzvedība, kas ietver vērtības un prasmes, kas veicina objektivitāti, personisko atbildību, savstarpējo cieņu un uzticēšanos, labu mācīšanas un mācīšanās, mācību sasniegumu vērtēšanas praksi.
3. Akadēmiskais negodīgums ir negodīga rīcība, kuras rezultātā izglītojamais var gūt netaisnīgas priekšrocības mācību sasniegumu vērtējumā vai kas ietekmē
cita izglītojamā mācību sasniegumus. Negodīga rīcība var izpausties šādās formās:
3.1. plaģiāts – citu cilvēku ideju vai darba uzdošana par savējo;
3.2. slepena sazināšanās – cita cilvēka (izglītojamā) negodīgas rīcības atbalstīšana, atļaujot norakstīt vai iesniegt savu darbu citam izglītojamajam;
3.3. dublēšana – iesniegt vienu un to pašu darbu bez visu iesaistīto skolotāju piekrišanas;

3.4. datu falsificēšana – datu, kas nav iegūti atbilstošā veidā, izmantošana, to negodīga izveidošana vai iegūto datu pārveidošana, mainīšana;
3.5. negodīga rīcība noslēguma pārbaudes darbos – neatļautu mācību un elektroniskās saziņas līdzekļu izmantošana, norakstīšana, slepena sazināšanās ar citiem izglītojamajiem darba izpildes laikā;
3.6. jebkura cita rīcība, ar kuras palīdzību izglītojamais var iegūt negodīgas priekšrocības vai kas ietekmē citu izglītojamo mācību sasniegumus.
4. Ar Kārtību tiek iepazīstināti:
4.1. visi izglītojamie katra mācību gada sākumā;
4.2. izglītojamo vecāki – katra mācību gada pirmajā vecāku sapulcē;
4.3. pedagogi – uzsākot darba tiesiskās attiecības Ģimnāzijā, atkārtoti – katra mācību gada sākumā;

4.4. Kārtība ir publicēta Ģimnāzijas mājas lapā.

II. Izglītojamo tiesības un pienākumi

5. Izglītojamā tiesības:
5.1. ievērot akadēmiskā godīguma principus;
5.2. izglītošanās procesā saņemt palīdzību un skaidrojumus no mācību priekšmeta skolotājiem.
6. Izglītojamā pienākumi:
6.1. iesniegt darbus, kas balstīti uz izglītojamā individuālu un oriģinālu ideju;
6.2. norādīt precīzas atsauces, izmantojot citātus no grāmatām, žurnāliem, interneta resursiem u. c. materiāliem;
6.3. norādīt precīzas atsauces, izmantojot fotogrāfijas, ilustrācijas, kartogrāfisko u. c. materiālus.
7. Lūgt padomu mācību priekšmetu skolotājam, ja izglītojamais nav pārliecināts par uzdevums būtību vai nav pārliecināts par akadēmiskā godīguma principiem.
8. Iesniegt pieprasītos darbus elektroniski, lai varētu pārbaudīt to atbilstību akadēmiskā godīguma principiem ar informācijas tehnoloģiju (IT) rīkiem, ko Ģimnāzija izmanto autentiskuma pārbaudei.

III. Pedagoga tiesības un pienākumi

9. Pedagoga tiesības:
9.1. mācīt akadēmiskā godīguma būtību savā mācību priekšmetā;
9.2. saņemt konsultāciju no Ģimnāzijas vadības par akadēmisko godīgumu.
10. Pedagoga pienākumi:
10.1. izvirzīt skaidrus un saprotamus uzdevumus un vērtēšanas kritērijus katrā noslēguma pārbaudes darbā;
10.2. saskatīt un atbilstoši reaģēt uz negodīgu rīcību;
10.3. lietot Ģimnāzijas rīcībā esošo IT rīku, lai pārbaudītu izglītojamo iesniegto darbu autentiskumu;
10.4. informēt direktora vietnieku izglītības jomā vai Starptautiskā bakalaurāta (SB) programmu koordinatorus par iespējamu negodīgu rīcību.

IV. Rīcība iespējamās akadēmiskā negodīguma situācijās

11. Pedagogam veicamas šādas darbības, ja izglītojamais tiek turēts aizdomās par negodīgu rīcību:
11.1. pieprasīt rakstisku paskaidrojums no izglītojamā;
11.2. kopā ar direktora vietnieku izglītības jomā vai SB koordinatoru pieņemt lēmumu par to, vai pārkāpumu atzīt par negodīgu rīcību;
11.3. lēmumu noformēt protokola veidā un ar to iepazīstināt izglītojamo un viņa vecākus, ja izglītojamais ir nepilngadīgs.
12. Ja izglītojamā iesniegtais darbs tiek atzīts par akadēmiski negodīgu, tad:
12.1. iesniegtais darbs netiek vērtēts un par to tiek sastādīts protokols;
12.2. par izglītojamā negodīgo rīcību tiek informēti viņa vecāki;
12.3. negodīga rīcība un vērtējuma nesaņemšana var kļūt par iemeslu atskaitīšanai no SB programmas vai SB diploma neiegūšanai.

V. Citi jautājumi

13. Atzīt par spēkā neesošu 2014. gada 10. jūnija dokumentu Nr. 3–32–1/2 “Akadēmiskā godīguma nodrošināšanas kārtība”.


Direktors G. Vasiļevskis
 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
 

01.09.2016                                                             
                                                            Nr. 3 – 7.1.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM

Saskaņā ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas
Nolikuma 65. un 66. punktu

I. Vispārējie noteikumi

1. Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir veicināt, lai ikviens izglītojamais ir patstāvīgs, uzņēmīgs, pozitīvs saskarsmē, atbildīgs, ievēro darba drošības, veselības aizsardzības, Latvijas Republikas, Rīgas pašvaldības un Ģimnāzijas normatīvo dokumentu prasības.
2. Izglītojamajiem un viņu vecākiem, uzsākot mācības vai sadarbību ar Ģimnāziju, jāiepazīstas ar Ģimnāzijas iekšējiem noteikumiem un savas kompetences ietvaros jāatbild par to ievērošanu.
3. Klases audzinātājs ar Ģimnāzijas iekšējiem noteikumiem iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus:
3.1. izglītojamos – katra mācību gada sākumā (septembrī) un atkārtoti II semestra sākumā;
3.2. jaunuzņemtos izglītojamos nedēļas laikā pēc mācību uzsākšanas Ģimnāzijā;
3.3. izglītojamo vecākus iepazīstina katra mācību gada pirmajā vecāku sapulcē;
3.4. izglītojamie ar savu parakstu instruktāžu protokolā apliecina, ka ir iepazīstināti ar Ģimnāzijas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

II. Izglītojamo galvenie pienākumi un tiesības

4. Ģimnāzijas izglītojamo pienākumi un tiesības:
4.1. ar cieņu izturēties pret citiem izglītojamajiem, pedagogiem, Ģimnāzijas darbiniekiem un izglītojamo vecākiem, skolas ciemiņiem;
4.2. vienmēr un visur būt disciplinētiem;
4.3. vienmēr un visur rūpēties par Ģimnāzijas godu;
4.4. izpildīt savu vecāku, Ģimnāzijas vadības un pedagogu prasības;
4.5. ievērot personīgo higiēnu, rūpēties, lai apģērbs atbilstu lietišķam stilam un Ģimnāzijas prasībām. Tas nedrīkst reklamēt vardarbību, pornogrāfiju, narkotikas, smēķēšanu un alkoholu;
4.6. virsdrēbes atstāt Ģimnāzijas ģērbtuvē, Ģimnāzijas telpās nenēsāt galvassegas un ielas apavus;
4.7. atbildēt par galda un ēšanas kultūru, kā arī ievērot iekšējos noteikumu Ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā. Ēst Ģimnāzijas gaiteņos, mācību stundās, svinīgajos pasākumos un citās nodarbībās nav atļauts;
4.8. atbildēt par savas darba vietas sakārtošanu un izglītības procesā nepieciešamo mācību līdzekļu, ierīču, telpu un cita inventāra saglabāšanu. Ģimnāzijas inventāra vai citu materiālo vērtību sabojāšanas gadījumā vainīgajai personai tā jāsalabo vai vietā jāiegādājas jauna, nododot to Ģimnāzijai direktora apstiprinātajā kārtībā;
4.9. neienest un nelietot Ģimnāzijas telpās vai teritorijā alkoholu, cigaretes, narkotiskās vielas, toksiskās, psihotropās vai nezināmas iedarbības vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus;
4.10. Ģimnāzijas telpās un teritorijā nespēlēt kārtis vai citas azartspēles, neienest lietas, kas traucē Ģimnāzijas izglītojamo vai personāla darbu un var apdraudēt to veselību un drošību;
4.11. nav atļauta mācību stundu, citu nodarbību, sanāksmju un pasākumu filmēšana un ierakstīšana bez to vadītāja un Ģimnāzijas direktora rakstiska saskaņojuma. Izglītojamo, kurš pārkāpj iepriekšminēto ierobežojumu, nododot personu vai ar autortiesībām aizsargātus datus par citiem izglītojamajiem un pedagogiem trešajai personai, sauc pie atbildības ārējo normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā;
4.12. ievērot visu mācību kabinetu, sporta zāles, citu sporta objektu, pasākumu
organizēšanas, ēdnīcas, kafejnīcas, ģērbtuvju, Ģimnāzijas bibliotēkas un citus
iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus;
4.13. atbildēt par grāmatu saudzēšanu, saglabāšanu un atdošanu bibliotēkai noteiktajā laikā;
4.14. atbildēt par disciplīnu un darba kultūru mācību stundās, klases un Ģimnāzijas pasākumos. Ar savu uzvedību netraucēt mācību procesu, nekavēt mācību stundu sākumu;
4.15. mācību stundās un ārpusstundu pasākumu laikā nelietot elektroniskās saziņaslīdzekļus (mobilo telefonus, iPhone, iPad u. c. ierīces). Digitālo ierīču lietošana mācību stundu laikā ir saskaņojama ar mācību priekšmetu skolotāju;
4.16.sporta un praktiskā darba nodarbībās ierasties skolotāja norādītajā tērpā. Atbildēt par tērpa atbilstību darba drošības noteikumiem, sporta un praktiskajās nodarbībās nav atļauts nēsāt rotas lietas:
4.17. iegūt vispārējo izglītību atbilstoši valsts normatīvajiem dokumentiem un licencētajai vispārējās izglītības programmai;
4.18. izglītošanas procesā izmantot Ģimnāzijas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus;
4.19. saņemt informāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītošanos;
4.20. veselības un darba aizsardzības noteikumu nodrošinājumu;
4.21. brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus, ievērojot cieņas un pieklājības normas;
4.22. iespēju piedalīties interešu izglītības pasākumos, Ģimnāzijas pašpārvaldē un iesaistīties skolas sabiedriskajā dzīvē.

III. Mācību stundu kavējumi un to attaisnošana

5. Ģimnāzijas izglītojamā pienākums ir apmeklēt visas mācību stundas un izvēlētās fakultatīvās, individuālā darba un interešu izglītības nodarbības.
6. Ja izglītojamais kavē mācību stundu sākumu, viņa pienākums ir to reģistrēt Ģimnāzijas iekšējā elektroniskajā reģistrā.
7. Mācību kavējumu attaisnojošais dokuments jāiesniedz klases audzinātājam ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc ierašanās skolā.
8. Par attaisnotiem kavējumiem uzskatāmi:
8.1. visi kavējumi, kurus apstiprina ģimenes ārsta zīme;
8.2. kavējumi līdz 3 dienām, kurus ar rakstisku zīmi ir apstiprinājuši izglītojamā vecāki, bet ne vairāk kā 36 mācību stundas semestrī;
8.3. kavējumi, kad izglītojamais piedalās sporta sacensībās, mācību priekšmetu olimpiādēs un citos ārpusstundu vai ārpusskolas pasākumos, ja 5 dienas pirms kavējuma ir rakstisks iesniegums Ģimnāzijas direktoram. Šādus kavējumus attaisno ar direktora apstiprinājumu.
9. Par neattaisnotiem kavējumiem uzskatāmi visi kavējumi, kad izglītojamais nav apmeklējis mācību stundas, nav savlaicīgi (trīs dienu laikā) iesniedzis attaisnojošu dokumentu vai nav savlaicīgi saņēmis Ģimnāzijas atļauju attaisnotai prombūtnei.
10. Veselības stāvokļa dēļ izglītojamos var atbrīvot no sporta nodarbībām:
10.1. pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no sporta vai citām nodarbībām nosaka normatīvajos dokumentos noteiktā kārtība un atbilstoši tai izdota ārsta zīme;
10.2. skolas medmāsa, izsniedzot argumentētu atbrīvojuma zīmi, var atbrīvot skolēnus tikai no vienas konkrētas dienas sporta nodarbībām:
10.2.1. izglītojamajiem obligāti jāinformē vecāki par medicīnas māsas zīmē fiksētajiem norādījumiem un turpmāko veselības pārbaudi;
10.2.2. medicīnas māsas izsniegtās zīmes ir attaisnojošs dokuments tikai tad, ja to parakstījuši izglītojamā vecāki un trīs dienu laikā to ir saņēmis klases audzinātājs;
10.3. atbrīvojuma zīmes nedod tiesības izglītojamajiem nepiedalīties sporta stundā. Par izglītojamā nepiedalīšanos sporta stundās var lemt tikai sporta skolotājs, ja izglītojamais viņam ir iesniedzis ārsta zīmi. Šajā gadījumā skolotājs uzņemas atbildību par pamatskolas klašu izglītojamā atrašanās vietu un drošību sporta stundas laikā. Atbrīvotie izglītojamie atbilstoši to veselības stāvoklim tiek iesaistīti sporta stundas organizēšanā, rezultātu fiksēšanā un sporta inventāra sakārtošanā vai iepazīstas ar sporta stundas teorētiskajiem jautājumiem.
11. Izglītojamo var saukt pie atbildības par mācību stundu neattaisnotu kavēšanu:
11.1. ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis līdz 9 mācību stundām semestrī, izglītojamais raksta paskaidrojumu direktora vietniekam izglītības jomā –attiecīgās klašu grupas pārzinim un tiek izsaukts uz pārrunām, klases audzinātājs izsaka piezīmi ar ierakstu liecībā;
11.2. ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 10 līdz 15 mācību stundām semestrī, izglītojamais raksta paskaidrojumu direktora vietniekam izglītības jomā – attiecīgās klašu grupas pārzinim un ar viņu strādā sociālais pedagogs, klases audzinātājs izsaka aizrādījumu ar ierakstu liecībā;
11.3. ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis no 16 līdz 20 mācību stundām semestrī, izglītojamais raksta paskaidrojumu direktoram un var tikt izsaukts uz pārrunām viens vai kopā ar vecākiem, klases audzinātājs viņam izsaka rājienu ar ierakstu liecībā. Rājienu var izteikt arī ar direktora rīkojumu;
11.4. ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, pedagoģiskās padomes sēde lemj par:

11.4.1. pamatskolas klašu izglītojamā un viņa vecāku saukšanu pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
11.4.2. 10. – 12. klašu izglītojamā atskaitīšanu no Ģimnāzijas.
12. Ierakstu sekmju grāmatiņā veic rūpīgi un regulāri ar vienas krāsas tinti. 7. – 9. klašu izglītojamie reizi divās nedēļās, bet 10. – 12. klašu izglītojamie reizi mēnesī iesniedz klases audzinātājam sekmju grāmatiņu informācijas papildināšanai.
13. Starpbrīžos pamatskolas izglītojamie nedrīkst atstāt Ģimnāzijas telpas.
14. 10. – 12. klašu izglītojamie pusdienu starpbrīdī drīkst atstāt Ģimnāzijas telpas, ja sekmju grāmatiņā ir rakstiska vecāku un klases audzinātāja parakstīta atļauja.

IV. Dežūras

15. Lai nodrošinātu izglītojamo drošību, Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu mācību procesa laikā starpbrīžos un pasākumos Ģimnāzijā tiek organizētas dežūras, kurās iesaista pedagogus un pēc saskaņošanas ar Ģimnāzijas un Izglītojamo padomi arī 10. – 12. klašu izglītojamo dežūrgrupu, kā arī katrā klasē klases dežurantus;
15.1. katru nedēļu viena 10. – 12. klase audzinātāja vadībā veic dežūrklases pienākumus;
15.2. dežūrgrupu veido: virsdežurants, divi dežuranti katrā stāvā, divi dežuranti centrālajā, divi katrā kreisā un labā spārna kāpņu telpās, kā arī divi dežuranti pagraba stāvā;
15.3. dežurantu pienākumus precizē dežūrklases audzinātājs un virsdežurants, uzsākot iknedēļas dežūru otrdienās;
15.4. dežurantiem jāseko tīrībai un kārtībai dežūrobjektā;
15.5. nekavējoties jāinformē dežūrskolotāji par konstatētajiem iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, īpaši par fizisko ietekmēšanu, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas un izplatīšanas, kā arī materiālo vērtību bojāšanas gadījumiem;
15.6. gadījumos, kad dežuranti neievēro bojājumu vaininiekus, bojājumi jānovērš dežurantam sadarbībā ar tehnisko personālu un dežūrskolotājiem.

V. Citi drošības pasākumi

16. Izglītojamie nedrīkst uzturēties klases telpā bez pedagoga uzraudzības. Starpbrīžos izglītojamajiem jāatstāj klases telpa un tā jāizvēdina.
17. Izglītojamie atbilstoši savai kompetencei, izglītojamo sabiedrisko organizāciju, klases un Ģimnāzijas administrācijas pilnvarojumam var pārstāvēt izglītojamos, klasi vai Ģimnāziju dažādos skolas vai ārpusskolas pasākumos.
18. Izglītojamajiem ārpus Ģimnāzijas jāievēro valsts un pašvaldības tiesiskais regulējums par sabiedrisko kārtību, bērnu un jauniešu pasākumu norises laiku un ierobežojumiem atrasties uz ielas pēc noteiktā laika.
19. Izglītojamajiem, kuri neievēro iekšējās kārtības noteikumus un citas Ģimnāzijas prasības, var uzlikt šādus sodus:
19.1. izteikt mutisku brīdinājumu;
19.2. izteikt piezīmi ar ierakstu liecībā;
19.3. izteikt aizrādījumu ar ierakstu liecībā;
19.4. izteikt rājienu ar ierakstu liecībā;
19.5. 10. – 12. klašu izglītojamos atskaitīt no Ģimnāzijas, ievērojot valsts un pašvaldības normatīvos dokumentus un Ģimnāzijas iekšējos noteikumus.

20. Vecākiem un citiem Ģimnāzijas apmeklētājiem uzturoties ģimnāzijā:
20.1. izglītojamie un Ģimnāzijas darbinieki jāsagaida 1. stāva vestibilā pie Ģimnāzijas dežuranta, netraucējot mācību procesu vai Ģimnāzijas darbu;
20.2. Ģimnāzijas viesi un izglītojamo vecāki, ierodoties ģimnāzijā, piesakās Ģimnāzijas dežurantam un norāda apmeklējuma mērķi;
20.3. apmeklētāji pa Ģimnāzijas telpām drīkst pārvietoties tikai ar direktora vai viņa pilnvarotas personas atļauju.
21. Ārkārtas situācijās, atskanot avārijas signālam (trīs gari zvani vai citi trīs gari signāli, vai mutisks dežurējošā administratora paziņojums par evakuāciju), izpilda atbildīgā skolotāja norādījumus vai rīkojas atbilstoši Ģimnāzijas evakuācijas plānam un kārtībai.
22. Izglītojamie nedrīkst pieļaut tādu rīcību, kas rada draudus paša un citu cilvēku drošībai un veselībai. Jebkuru apdraudējumu gadījumā (fiziska vai emocionāla vardarbība, draudi drošībai vai veselībai), nekavējoties vērsties pie pedagogiem vai tehniskajiem darbiniekiem ar informāciju par iespējamo apdraudējumu un palīdzības saņemšanai.
23. Izglītojamo drošības paaugstināšanai atvēlēto finansiālo līdzekļu ietvaros Ģimnāzija var algot apsargu vai slēgt līgumus ar apsardzes uzņēmumiem. Apsarga pienākumus nosaka noslēgtais līgums ar Ģimnāziju.

VI. Ģimnāzijas darba režīms

24.Mācību stundu grafiks:
0. stunda 8:00 – 8:40
1. stunda 8:45 – 9:30
2. stunda 9:35 – 10:15
3. stunda 10:25 – 11:05
4. stunda 11:15 – 11:55 mācību stunda 10. – 12. klasēm,
pusdienas 7. – 9. klasēm
5. stunda 12:00 – 12:40 mācību stunda 7. – 9. klasēm
pusdienas 10. – 12. klasēm
6. stunda 12:45 – 13:25
7. stunda 13:35 – 14:15
8. stunda 14:25 – 15:05
9. stunda 15:15 – 15:55
10. stunda 16:05 – 16:45
25. Trešdienās katrā klasē paredzama 40 minūtes gara klases audzinātāja stunda.
26. Pirmssvētku dienās vai citos objektīvos gadījumos ar Ģimnāzijas rīkojumu var mainīt mācību priekšmetu stundu vai interešu izglītības nodarbību grafikus un norises laikus.
27. Interešu izglītības nodarbības plānojamas ārpus mācību stundu saraksta šādos laikos:
24.1. pamatskolas klasēm līdz plkst. 17.00;
24.2. 10. – 12. klasēm līdz plkst. 19.00;
24.3. ģimnāzijas telpas citu iestāžu interešu izglītības nodarbību organizēšanai atļauts izmantot darba dienās ne ilgāk kā līdz plkst. 21.30.
25. Ģimnāzijas pasākumu ieteicamie norises laiki:
25.1. 7. – 9. klasēm – no plkst. 17.00 līdz 20.30;
25.2. 10. – 12. klasēm – no plkst. 17.00 līdz 21.00.

VII. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēkā neesošiem 2012. gada 1. februāra iekšējo noteikumu Nr. 3 – 7.1 “Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem” 21. punktu un 2012. gada 14. februāra noteikumus Nr. 2 – 14 – 1 “Rīcības kārtība krīzes un ārkārtas situācijās”.

Direktors G. Vasiļevskis

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
01.09.2016                                                                                                                        Nr. 3 – 13.7 

KĀRTĪBA 7.-9. KLAŠU PROJEKTU DARBU IZSTRĀDEI

Saskaņā ar Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijas
 Nolikuma 65. un 66. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Mērķis – rosināt izglītojamos izglītošanās procesā iegūtās prasmes un iemaņas izmantot konkrēta mērķa sasniegšanai, veidot jēgpilnu attieksmi pret darbu (projektu).
2. Uzdevumi:
2.1. attīstīt sadarbības prasmes starp skolēniem, strādājot nelielās grupās, starp skolotāju un skolēniem;
2.2. sekmēt skolēnu patstāvīgo un izziņas interešu attīstīšanu, padziļinot zināšanas dažādos mācību priekšmetos;
2.3. attīstīt prasmi plānot, prognozēt savas darbības, sasniedzamos rezultātus
2.4. attīstīt publiskās uzstāšanās un sava viedokļa, formulēšanas un aizstāvēšanas prasmes;
2.5. attīstīt novērtēšanas prasmi

II. Projektu darba organizācija

3. 7. – 9. klašu projektu darbu izstrādes organizē katru mācību gadu atbilstoši MK noteikumiem par konkrētā mācību gada sākumu un beigām. Precīzu laiku nosaka mācību gada sākumā skolas darba plānā
4. Projektu darbam tiek paredzētas 5 darba dienas – 4 dienas projekta izstrādāšanai un 1 diena – projektu darbu prezentācijai;
5. Projekta darba izstrādē piedalās visi 7. – 9. klašu skolēni:
5.1. skolēns veic darbu skolas noteiktajos termiņos;
5.2. attaisnojošu iemeslu dēļ aizkavēta darba veikšana tiek saskaņota ar atbilstošās klašu grupas mācību pārzini.
6. Projektu darbu organizē 7. – 9. klašu audzinātāju metodiskā komisija, kuras pienākumi ir:
6.1. izvēlēties projektu darbu tēmu;

6.2. koordinēt skolēnu projektu grupu darbu, katrs klases audzinātājs ir savas klases projektu grupu koordinators;
6.3. izveidot projektu darbu vērtēšanas komisiju;
6.4. kontrolēt projektu grupu darbu;
6.5. izvērtēt projektu darba norisi.
7. Klašu audzinātāju – projektu darba koordinatoru pienākumi:

7.1. kopā ar klases skolēniem izveidot projektu darbu grupas (grupā jābūt 4 – 6 skolēniem);
7.2. palīdzēt izvēlēties projektu darbu tēmas;
7.3. konsultēt skolēnus projektu darba izstrādāšanā, mācot darba plānošanu, pienākumu sadali grupā, iegūtās informācijas apkopošanu, sakārtošanu un noformēšanu;
7.4. mācīt skolēniem veikt darba pašvērtējumu.
8. Projekta darba posmi:
8.1. sagatavošanās – projekta darba tēmas izvēle, mērķu izvirzīšana, darba grupu izveidošana;
8.2. plānošana – projekta realizācijas plāna izveidošana, pienākumu sadale grupā;
8.3. īstenošana – informācijas vākšana, apstrāde, apkopošana, noformēšana;
8.4. prezentācija – saistoši iepazīstināt ar savu izstrādāto projektu.

III. Projektu darba vērtēšana

9. Skolēnu projektu darbus vērtē 7. – 9. klašu audzinātāju metodiskās komisijas izveidota un direktora vietnieka – atbilstošās klašu grupu pārziņa apstiprināta vērtēšanas komisija.
10. Skolēnu projektu darbus vērtē pēc izstrādātiem un apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem (1. pielikums)
11. Projekta vērtēšana tiek veikta pēc noteiktas punktu skalas (1. pielikumu)
12. Skolēnu projekta darbus vērtē 10 ballu skalā, vērtējums tiek ierakstīts katra mācību gada II semestra starpvērtējuma un gada nobeiguma skolēna liecībā.
13. Skolēnu projektu darbu vērtējumu fiksējami protokolā, un tos apstiprina vērtēšanas komisija.
14. Skolēnu projektu darbu vērtējumus paziņo klašu audzinātāji nedēļas laikā pēc projektu prezentācijas.

IV. Citi jautājumi

15. Projektu darbu vērtējumus skolēni var apstrīdēt trīs dienu laikā pēc projektu vērtējumu paziņošanas.
16. Skolēnu projektu darbi tiek atdoti skolēniem vai tos var nodot mācību priekšmetu skolotājiem, ja tos var izmantot mācību procesā un, ja projekta autori piekrīt savus darbus nodot skolotājiem.

Direktors G. Vasiļevskis

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
 

07.09.2016                                                             
                                                            Nr. 2 – 15-17

KĀRTĪBA INFORMĀCIJAS APMAIŅAI, JA IZGLĪTOJAMAIS NEAPMEKLĒ ĢIMNĀZIJU

Saskaņā ar 01.02.2011. MK
noteikumiem Nr.89

1. Kārtības mērķis ir ieviest vienotas prasības informācijas apmaiņai starp Rīgas Valsts 2. ģimnāziju (turpmāk – Ģimnāzija) un izglītojamo vecākiem, ja izglītojamais neapmeklē Ģimnāziju.
2. Izglītojamo vecāki var pieteikt izglītojamā mācību stundu kavējumus:
2.1. elektroniski, izmantojot e – klases elektronisko pastu, informējot klases audzinātāju;
2.2. telefoniski informējot klases audzinātāju;

2.3. katra mācību gada septembra mēnesī ar šo kārtību iepazīstināt visus audzināmās klases izglītojamo vecākus.
3. Mācību priekšmetu skolotāju un interešu izglītības skolotāju pienākums ir katru dienu e – žurnālā reģistrēt notikušās mācību stundas un nodarbības, obligāti norādot izglītojamos, kuri nav piedalījušies mācību stundā vai interešu izglītības nodarbībā.
4. Klases audzinātāja pienākumi:

4.1. ne vēlāk kā mācību dienas laikā telefoniski vai elektroniski, izmantojot e –klases elektronisko pastu, informēt izglītojamā vecākus, ja izglītojamais nav apmeklējis mācību stundas nezināmu iemeslu dēļ;
4.2. ja klases audzinātājam neizdodas sazināties ar vecākiem un 24 stundu laikā noskaidrot kavējuma iemeslus, viņš nekavējoties iesniedz Ģimnāzijas lietvedībā iereģistrētu ziņojumu sociālajam pedagogam.

5. Sociālā pedagoga pienākumi:
5.1. sadarbībā ar klases audzinātāju noskaidrot izglītojamā kavējuma iemeslus nākamo divu darba dienu laikā, par to informējot Ģimnāzijas direktoru;
5.2. ja izglītojamais nav apmeklējis Ģimnāziju vai semestrī neattaisnojošu iemeslu dēļ nav apmeklējis vairāk nekā 20 mācību stundas, sagatavot informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmai (turpmāk – VIIS) par izglītojamā kavējumiem un rīcību to novēršanai
6. Direktora vietnieku pienākumi:
6.1. direktora vietnieku izglītības jomā pienākumi;
6.1.1. ir ne retāk kā reizi mēnesī kopā ar klašu audzinātājiem izvērtē izglītojamo mācību stundu kavējumus;
6.1.2. veikt individuālo darbu saskaņā ar Ģimnāzijas iekšējo noteikumu prasībām;
6.2. direktora vietniekam informātikas jautājumos VIIS ievadīt sociālā pedagoga sagatavoto informāciju.

Direktors G. Vasiļevskis