Font Size

Fonta Izmērs

Skolas normatīvais regulējums

Tabulā norādīts stundu skaits nedēļā klasēm, kas tiks uzņemtas 2018./2019.m.g., saskaitot kopā 10.,11. un 12. klasē paredzēto stundu skaitu nedēļā.

 

 

 

Matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma Vispārizglītojošā virziena programma

 Humanitārā un sociālā  virziena programma

 

Mācību priekšmeti Matemātikas un dabas zinātņu padziļināta apguve

Fizikas, matemātikas padziļināta apguve

Ķīmijas, bioloģijas, matemātikas padziļināta apguve

Ekonomikas padziļināta apguve

Integrēta Starptautiskā Bakalaurāta programma

        EK SB HUM
Latviešu valoda 6  6 6 6 6 6
Pirmā svešvaloda (angļu val.) 13 13 13 14 15 15
Otrā svešval. (vācu  vai krievu val.) 9 9 9  9 9 --
 
Otrā svešval. (vācu val.) -- -- -- -- -- 9
Trešā svešval. (francu/krievu val.) -- -- -- -- -- 6
Matemātika 17 17 17 17 15-192* 13
Matemātiskā analīze 5 5 5 3 3* --
Informātika 3 3 3 3 3* 3
Sports 6 6 6 6 5* 9
Latvijas un pasaules vēsture 6 6 6 6 6-92* 12
Fizika 10 12 9 9 7-142* --
Ķīmija 7 7 8 6 6-132* --
Bioloģija 7 6 7 6 6-132* --
Dabaszinības -- -- -- -- -- 9
Literatūra  6  6 6 6 7-112 12
Vizuālā māksla 2 2 2 -- -- 2
Mūzika -- -- -- 2 2* 2
Ekonomika 3 3 3 6 4-112* --
Ģeogrāfija 3 3 3 3 3* 3
Politika un tiesības -- -- -- 2 -- 2
Psiholoģija -- -- -- -- -- 2
Filozofija -- -- -- -- -- 3
Izvēles mācību priekšmeti1             
Programmēšanas pamati 3 3 3 -- 5* --
Filozofija 3 3 3 3 2 --
Tehniskā grafika 2 2 2 -- --- --
Psiholoģija 2 2 2 2 2 --
Politika un tiesības -- -- -- -- 2 --
Lietišķā etiķete -- -- -- 1 -- --
Iestājpārbaudījumi matemātika matemātika  matemātika   matemātika matemātika, angļu val.  latviešu valoda un vēsture

* mācību priekšmetu satura apguve, izmantojot bilingvālo mācību metodi (latviešu un angļu valodā)
1 viens no izvēles priekšmetiem ir obligāts
2 skolēni var izvēlēties priekšmeta apguves līmeni


 

 

 

Sākums Skolas normatīvais regulējums Uncategorised Piedāvātās izglītības programmas vidusskolai- (2)