Font Size

Fonta Izmērs

Skolas normatīvais regulējums

Tabulā norādīts stundu skaits nedēļā klasēm, kas tiks uzņemtas 2018./2019.m.g., saskaitot kopā 7., 8. un 9. klasē paredzēto stundu skaitu nedēļā.

Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. kl.) izglītības programma (kods 23011111)
Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1. variants                                     
2. variants ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta vidējā vecumposma prog.
Latviešu valoda 10 10
Pirmā svešvaloda ( angļu ) 9 9
Otrā svešvaloda ( vācu vai krievu ) 9 9
Matemātika 18 18*
Informātika 1 1
Bioloģija 6 6*
Fizika 4 4*
Ķīmija 4 4*
Ģeogrāfija 6 6**
Latvijas vēsture 3 3
Pasaules vēsture 3 3
Sociālās zinības 3 3*
Mājturība un tehnoloģijas 4 4*
Sports 6 6*
Literatūra 8 8
Mūzika 3 3*
Vizuālā māksla 3 3**
KOPĀ 100 100
Iestājpārbaudījumi matemātikā matemātikā un angļu valodā

* mācību priekšmetu satura apguve, izmantojot bilingvālo mācību metodi (latviešu un angļu valodā)

** plānots ieviest mācību priekšmetu satura apguvi, izmantojot bilingvālo mācību metodi (latviešu un angļu valodā)

 

Sākums Skolas normatīvais regulējums Uncategorised Piedāvātā izglītības programma pamatskolai