Font Size

Fonta Izmērs

Piedāvātās izglītības programmas vidusskolai-

Tabulā norādīts stundu skaits nedēļā klasēm, kas tiks uzņemtas 2016./2017.m.g., saskaitot kopā 10.,11. un 12. klasē paredzēto stundu skaitu nedēļā.

 

Mācību priekšmeti

 

Matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma Vispārizglītojošā virziena programma

 Humanitārā un sociālā  virziena programma

 

Fizikas, matemātikas padziļināta apguve Ķīmijas, bioloģijas matemātikas padziļināta apguve Integrēta Starptautiskā Bakalaurāta programma

Ekonomikas padziļināta apguve

Komerczinības padziļināta apguve
  FM KM SB EK KOM HUM
Latviešu valoda 6  6 6 6 6 6
Pirmā svešvaloda (angļu val.) 13 14 15 15 14 15
Otrā svešval. (vācu val.) --- --- ---  9 9  9
Otrā svešval. (vācu/krievu val.) 9 9 9 --- --- ---
Trešā svešval. (francu/krievu val.) --- --- --- --- --- 6
Matemātika 17 17 18* 18 18 13
Informātika 3 3 3* 3 3 3
Sports 9 9 9 9 9 9
Latvijas un pasaules vēsture 6 6 6 6 6 12
Fizika 12 9 9* 9 9 ---
Ķīmija 7 8 6* 6 6 ---
Bioloģija 6 7 6* 6 6 ---
Dabaszinības --- --- --- --- --- 9
Literatūra  6  6 7 6 6 12
Vizuālā māksla 2 2 --- --- --- 2
Mūzika --- --- 2 2 2 2
Ekonomika 2 2 6* 6 3 ---
Ģeogrāfija 2 2 3 3 3 3
Matemātiskā analīze** 5 5 --- --- --- ---
Programmēšanas pamati  3 3 3*  --- --- ---
Politika un tiesības --- --- --- 2 2 2
Psiholoģija --- --- --- 2 2 2
Mārketings --- --- --- --- 1 ---
Grāmatvedība --- --- --- --- 1 ---
Menedžments --- --- --- --- 1 ---
Lietišķā etiķete --- --- --- --- 1 ---
Filozofija --- --- --- --- --- 3
Kopā 108 108 108 108 108 108
Iestājpārbaudījumi matemātika matemātika  matemātika un angļu val.  matemātika matemātika  latviešu valoda

* mācību priekšmetu satura apguve, izmantojot bilingvālo mācību metodi (latviešu un angļu valodā)
** kursa īstenošanana iekļauta priekšmetā matemātika kā tā paplašinājums un padziļinājums


 

Sākums Uzņemšana, programmas Piedāvātās izglītības programmas vidusskolai-