Font Size

Fonta Izmērs

Kursi skolotājiem

Šā gada augustā mūsu skolā tika rīkoti dažādi kursi skolotājiem, ar  nolūku - labāk sagatavoties jaunajam mācību gadam. Tie notika 22.08.-23.08., 25.08. un 29.08.08.

Kursi “Vērtību un attieksmju veidošana, īstenojot kompetenču pieejā organizētu mācību saturu”
Kursi “Veiksmīga un cieša pedagogu sadarbība daudzveidīga un mūsdienīga mācību procesa īstenošanā, izmantojot starppriekšmetu saikni un starpdisciplināru pieeju”
Kursi “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizācija un zinātniski pētniecisko darbu vadīšana – atbalsts talantīgo izglītojamo izcilības veicināšanai”
Kursi “Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”