Font Size

Fonta Izmērs

Mācību darbs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 23. oktobrī Rīgas un Pierīgas ģeogrāfijas, bioloģijas un dabaszinību skolotājiem organizēja profesionālās pilnveides kursu programmu “Brīvdabas pedagoģija, novadpētniecība un mācību stunda mežā – dabaszinātņu jomas kompetenču attīstīšana”, kurus vadīja ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis.

Raksta turpinājums ... 

Katru gadu nedēļā, kad visā pasaulē tiek atzīmēta Dzimtās valodas diena, skolā notiek latviešu valodas un literatūras metodiskās komisijas nedēļa. 
Šogad vidusskolas skolēni tika rosināti domāt par vēstures attēlojumu literatūrā. Skolā viesojās literatūras pētniece Gundega Grīnuma, lai iepazīstinātu ar savu monogrāfiju «Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni» un runātu par 1905.gada notikumiem Raiņa un Aspazijas dzīvē un to interpretācijām dažādos vēstures avotos. Tāpat skolēniem bija iespēja tikties ar rakstnieku, 2017.gada Eiropas Savienības Literatūras balvas ieguvēju Osvaldu Zebri. Viņa romāns „Gaiļu kalna ēnā”, kurš arī vēsta par 20.gadsimta sākumu, ievada rakstnieces Gundegas Repšes iniciēto vēstures romānu sēriju "Mēs. Latvija, XX gadsimts” un drīzumā plānots izdot arī ārpus Latvijas - Itālijā, Maķedonijā, Albānijā u.c. valstīs.
Savukārt pamatskolas klašu skolēniem bija iespēja darboties valodas vingrotavā - pašiem veidot un pēc tam spēlēt valodas spēles. Tāpat skolā tapa skolēnu veidoto fotogrāfiju izstāde „Pieķerts lasot”.

Šā gada augustā mūsu skolā tika rīkoti dažādi kursi skolotājiem, ar  nolūku - labāk sagatavoties jaunajam mācību gadam. Tie notika 22.08.-23.08., 25.08. un 29.08.08.

Kursi “Vērtību un attieksmju veidošana, īstenojot kompetenču pieejā organizētu mācību saturu”
Kursi “Veiksmīga un cieša pedagogu sadarbība daudzveidīga un mūsdienīga mācību procesa īstenošanā, izmantojot starppriekšmetu saikni un starpdisciplināru pieeju”
Kursi “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizācija un zinātniski pētniecisko darbu vadīšana – atbalsts talantīgo izglītojamo izcilības veicināšanai”
Kursi “Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”  

 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija novembrī un decembrī organizēja divas profesionālās pilnveides programmas skolotājiem – “Kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas caurviju kompetences attīstīšana mācību procesā” un “Darbs ar tekstu ģeogrāfijas mācību stundās – no lasītprasmes nostiprināšanas līdz radošuma attīstīšanai”. Abas kursu programmas vadīja ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis.

Vispirms 14. un 21. novembrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzija organizēja tālākizglītības kursus Rīgas un Pierīgas dažādu mācību priekšmetu skolotājiem “Kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas caurviju kompetences attīstīšana mācību procesā”. Kursos savu profesionālo kompetenci paaugstināja 29 skolotāji.
Profesionālās kompetences pilnveides programmā pedagogi varēja iepazīties ar īsu kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas teorētisko pamatojumu, daudziem un dažādiem labās prakses piemēriem, inovatīvi organizējot mācību procesu un attīstot caurviju kompetences. Skolotāji tika iepazīstināti arī ar dažādām domāšanu attīstošām darba metodēm un problēmu risināšanas uzdevumu piemēriem ģeogrāfijā, tika spēlētas spēles, notika darbošanās grupās, liela uzmanība tika pievērsta darbam ar dažādiem tekstiem, attīstot kritisko domāšanu (cēloņi un sekas, SVID analīze un citi).
Kursu dalībnieki norādīja, ka kursi bijuši vērtīgi un tajos gūtās atziņas viņi varēs veiksmīgi izmantot savās mācību stundās, pateicās par doto iedvesmu un solījās savās stundās un pārbaudes darbos nebaidīties no neordināriem uzdevumiem.

Savukārt 28. novembrī un 5. decembrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā kursos “Darbs ar tekstu ģeogrāfijas mācību stundās – no lasītprasmes nostiprināšanas līdz radošuma attīstīšanai” tālākizglītojās 32 ģeogrāfijas skolotāji no Rīgas pilsētas un Stopiņu novada.
Lasītprasme ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem veiksmīgam mācību procesam jebkurā mācību priekšmetā. Ģeogrāfijas mācību priekšmetā izmantojam dažādus tekstus – sākot ar ceļojumu aprakstiem un beidzot ar statistikas datu pārskatiem. Profesionālās pilnveides programmā apskatījām daudzus piemērus, kā veiksmīgi un daudzveidīgi strādāt ar dažādiem tekstiem ģeogrāfijas mācību stundās, attīstot kā lasītprasmi, tā radošumu.
Profesionālās pilnveides programmā skolotāji iepazinās ar dažādām mācību metodēm un paņēmieniem, kā, izmantojot dažādus tekstus, veicināt skolēnu lasītprasmi un radošumu. Skolotāji strādāja ar kartēm, radīja haikas, pasaules tautu pasakās meklēja un atrada ģeogrāfiju, pildīja netradicionālus uzdevumus par dažādām ģeogrāfijas tēmām. Katram kursu dalībniekam tika uzdāvināta Andra Ģērmaņa grāmata “Starptautiskā migrācija un saskarsme ar atšķirīgo”, par
ko kursu dalībnieki bija īpaši priecīgi.
Lieliskās atsauksmēs kursu dalībnieki norādīja, ka profesionālās pilnveides programmā viņi saņēmuši brīnišķīgas idejas, kuras varēs izmantot savās stundās. Augstu tika novērtēti dotie izdales materiāli, kuri izmantojami mācību darbā. Dalībniekiem ļoti paticis gan piedāvātais kursu saturs, gan darba organizācija. Tika arī norādīts, ka ar nepacietību tiks gaidīti nākamie kursi!

Sākums Mācību darbs