Font Size

Fonta Izmērs
Nordplus Junior konference par Sociālo uzņēmējdarbību Zviedrijā.
No 2018. gada 5. līdz 9. novembrim 5 skolēni no mūsu skolas 11. klases devās uz konferenci Kalmārā, Zviedrijā kopā ar skolotājām Ingu Treimani un Ingu Kulmani. Šī konference bija daļa no 3 gadu Nordplus Junior programmas projekta “Jaunas tendences uzņēmējdarbībā un biznesā”, kurā piedalās mūsu skola, kā arī skolas no Zviedrijas, Igaunijas un Islandes. Konference piedāvāja visaptverošu programmu par sociālo uzņēmējdarbību. Kalmāra 2018

 

 

ERASMUS+ projekts “You-Topia” Longfordā 18.03.- 24.03.2018.
Projekta ietvaros divi skolēni no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Artūrs Zāģeris un Janeta Henzele, kopā ar skolotājiem - Voldemāru Muižnieku un Ingu Treimani- devās uz Īrijas pilsētu Longfordu. Projektā piedalījās skolēni no Polijas, Zviedrijas, Vācijas, Slovākijas, Īrijas, Itālijas un Latvijas. Skolēnu un skolotāju uzdevums šīs tikšanās laikā bija iepazīstināt citu valstu pārstāvjus ar iemesliem, kas padara savu pilsētu un skolu funkcionālu un videi draudzīgu,
meklēt gudrus risinājumus problēmām, ar kurām saskaras pilsētas iedzīvotāji, kā arī izstrādāt plānu, kas nākotnē palīdzēs veidot savas pilsētas funkcionālas un ilgtspējīgas.

Kopš 2017.gada novembra Rīgas Valsts 2.gimnāzija ir daļa no Erasmus+ projekta “How to raise and inventor”, kura ietvaros līdzdarbosies jaunu mācību materiālu sagatavošanā un izmēģināšanā. Projekta mērķis ir sagatavot stundu plānus un nepieciešamos materiālus, lai stundu vai ārpusstundu laikā veicinātu interesi jaunāko klašu skolēniem par inženierzinātni un jaunākajām tehnoloģijām, attīstītu analītisko un tehnisko domāšanu.
Projektā iesaistīti dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Nīderlandes, un tas ilgs līdz 2019.gada novembrim. Šajā laikā paredzēts sagatavot materiālus un, sākot ar 2018.gada septembri, tos izmēģināt, piedāvājot arī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 7.-8.klašu skolēniem līdzdarboties jaunu tehnisku iemaņu apgūšanā.
2018.janvārī notika pirmā projekta partneru tikšanās Gdaņskā, Polijā, kurā piedalījās arī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājas Inga Treimane un Elza Liniņa, lai apspriestu turpmāko sadarbības plānu.

 

 

 

 

 

 

2018. gada janvārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Metodiskais centrs uzņēma ciemos ekonomikas skolotājus no Igaunijas un Zviedrijas, lai kopīgi gatavotu jaunu Nordplus Junior mprojekta pieteikumu par tēmu "Modernas tendences biznesa un ekonomikas apgūšanā". Mūsu skolai jau ir bijusi ļoti veiksmīga iepriekšēja sadarbība ar H.Treffnera ģimnāziju Tartu un Kalmāres starptautisko skolu Zviedrijā. Plānots piesaistīt arī partnerskolu no Islandes.

 

 
Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’ Rīgā/
13.11.17.-19.11.17. Projekta ietvaros 14 skolēniem no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kopā ar skolotājiem – Voldemāru Muižnieku un Ingu Treimani bija iespēja uzņemt skolā viesus no 6 valstīm: Zviedrijas, Vācijas, Slovākijas, Īrijas, Itālijas un Polijas. Nedēļas intensīvā darba mērķis bija izpētīt, kādas metodes katra skola izmanto enerģijas taupīšanas un vides uzlabošanas nolūkos, iepazīstināt ar tiem pārējos skolēnus, kā arī ģenerēt idejas un meklēt risinājumus, kas nodrošinātu zaļāku dzīvesveidu un kvalitatīvāku resursu izmantošanu gan savā ikdienā, gan globālā mērogā.  Erasmus+ projekts “You-Topia” Rīgā

Lasīt vairāk....

Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’ Zviedrijā/
2017. gada 2. –6. augustā notika 7 valstu skolotāju tikšanās Zviedrijā,Gislavedas ģimnāzijā. Šajā tikšanās reizē tika izvērtēts projekta pirmais darbības gads un plānotas aktivitātes 2017./2018.m.g. No Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas piedalījās fizikas skolotājs Voldemārs Muižnieks un Metodiskācentra vadītāja Inga Treimane. Metodiskā centra vadītāja Inga Treimane.Tikšanās rezultātā tika nolemts:
 Pilnveidot projekta mājas lapu un aktivizēt lapas lietošanu.
 Izveidot slēgtu Facebook lietotāju grupu skolotāju informācijas apmaiņai.
 Veicināt skolēnu un skolotāju saziņu starp mobilitātēm, apgūstot nedzirdīgo zīmju valodu, informējot partnerskolas par gatavošanās procesu nākamajām mobilitātēm, u.c.
 Tika precizēti mobilitāšu un projekta rezultāti un to formāts,
 Saskaņota programma partnerskolu uzņemšanai Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijā 2017.g. 13.-19. novembrī.
Projektā no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas šobrīd iesaistīti deviņi 11. un 12. klašu skolēni. Tiek aicināti pieteikties jauni dalībnieki no 10.klasēm. Interesentiem jāatsūta īsa motivācijas vēstule e-klasē skolotājiem V. Muižniekam un I. Treimanei ar aprakstu, kāpēc skolēns gribētu piedalīties projektā, kāds varētu būt viņa ieguldījums projekta darbā. Tagad darbi saistīti ar gatavošanos skolēnu un skolotāju uzņemšanai Rīgā 2017.g. novembrī. Projekta tēma Rīgai ir “Enerģija un vide”. 

 

 

 

 

 

Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’Bratislavā/ 2016-1-DE03-KA219-022880_6

2017. gada 2. –6. aprīlī. Šoreiz dalībuprojektā uzņēmās 4 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni –Viktorija Vucena, Karīna Škirmante, Kristers Nagainis unEdgars Fesčenko. Kopā ar skolotāju VoldemāruMuižnieku, mums pavērās lieliska iespēja doties uz īpašu skolu, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovýmpostihnutím Slovākijā, kurā mācās nedzirdīgi, vājdzirdīgi un dzirdīgi skolēni.